Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Splošni pogoji storitev

Splošni poslovni pogoji


Splošni poslovni pogoji veljajo za vse sedanje in bodoče aktivnosti družbe Moj Podjetnik d.o.o. v zvezi z online ponudbo in online storitvijo www.evropska-javna-narocila.si. Nadalje urejajo ponudbe plačanih in brezplačnih spletnih storitev.

Za uporabo storitev EUJN veljajo določila iz Splošnih poslovnih pogojev, za določila, ki niso definirana v tej pogodbi, pa veljajo poslovni pogoji tretjega ponudnika. 
Kakršnekoli izjeme ali dodatni pogoji, glede na Splošne poslovne pogoje, veljajo samo na osnovi pisnega soglasja družbe Moj Podjetnik d.o.o..

Pogodbeni odnos med družbo EUJN in naročnikom se vzpostavi z registracijo (naročilom) na spletni strani http://www.eujn.si in potrdilom naročila s strani naročnika, kateri je kontaktiran iz strani EUPR prodajnega agenta po telefonu ali E-mailu. Pogodba se sklepa za določen čas enega (1) leta.

Ponudba storitev EUJN je neobvezujoča. EUJN si zadržuje pravico do spremembe ponudbe tudi potem, ko je naročnik že sprejel ponudbo, če to zahtevajo tehnične omejitve ali če so spremembe malega obsega. Lastnosti navedene v navodilih ter prospektih in drugih materialih so neobvezujoča. 


Uporaba in dostop do EUJN sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, ki sledijo. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do EUJN zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov povezanih z vzdrževanjem EUJN, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do EUJN, vendar praviloma le ob nedeljah. Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev splošnih pogojev, omeji ali prekine uporabo EUJN za posamezno geslo. 


Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba. Uporabnik je zavezan nosilca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

Naročniško razmerje na storitev EUJN je sklenjeno za določen čas enega (1) leta. Če naročnina za tekoči mesec ni plačana lahko nosilec uporabniku takoj odvzame geslo za dostop do EUJN. Kakršnakoli druga kršitev teh splošnih pogojev ima za posledico prenehanje naročniškega razmerja z iztekom tekočega meseca. Nosilec bo uporabniku v tem primeru odvzel geslo s prvim dnem naslednjega meseca. S tem dnem ne prenehajo dolžnosti poravnave naročnine. Če ni drugače dogovorjeno se naročilo sklepa za določen čas oziroma za obdobje 12 mesecev od njene sklenitve.

Naročeno geslo ni možno odpovedati pred iztekom veljavnosti registracije. Naročnik lahko odpove naročnino za geslo do osem (8) dni po telefonski ali E-mail potrditvi. Odpovedano geslo se izbriše zadnji dan veljavnosti pogodbe.

Cenik storitev EUJN sprejema uprava nosilca in je sestavni del splošnih pogojev. V ceniku storitev je določena višina naročnine, ki je odvisna od števila izbranih kategorij. Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe v ceniku storitev EUJN na elektronskem naslovu http://www.eujn.si oziroma po elektronski pošti. Naročnina se obračunava za celo leto vnaprej z rokom plačila 8 dni po prejemu računa.

CENIK : 

Cena enoletne naročnine (12 mesecev) je 236 EUR + DDV v enkratnem znesku.

Drugih stroškov sam naročnik nima.

 

Naročnik je obvezen poravnati plačilo v korist družbe EUJN brez kakršnih koli odbitkov po dostavi fakture. V primeru zamude plačila je obvezen plačati obresti v višini 11% p.a. S tem se ne izloča uveljavljanje naslednjih zahtev za nadomestilo škode iz razloga zamude. V primeru zamude se naročnik obvezuje nadomestiti družbi Moj Podjetnik d.o.o. nastale stroške za izterjavo in inkaso. 

Za zagotavljanje kakovostne uporabe EUJN se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi storitve EUJN upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh EUJN, v priročnikih in drugih brošurah oziroma na sprotni način.

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v EUJN, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v EUJN, oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v EUJN. Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja EUJN, na voljo takšni, kakršni so in ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Nosilec ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, celovitost ali kakovost ponujenih informacij. Ravno tako ne odgovarja za škodo materialne ali druge narave, ki je posledica uporabe ali neuporabe razpoložljivih informacij oziroma je posledica pomanjkljivih ali napačnih informacij. Vse ponudbe na objavljenih straneh so nezavezujoče in prostovoljne. Nosilec si izrecno pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve ponujenih informacij, delne spremembe vsebine strani ali celotne ponudbe, dodajanja ali brisanja, kot tudi do začasne ali stalne ukinitve strani. Nosilec ne odgovarja in ne sprejema odgovornosti za dostop do spletnih strani povezanih z EUJN in za materiale, ki so na njih objavljeni, vključno s spletnimi stranmi, ki se na EUJN oglašujejo.

Uporabnik soglaša, da lahko nosilec in povezana podjetja uporabljajo podatke uporabnika, ki jih uporabnik posreduje nosilcu. Nosilec lahko podatke uporabnika uporablja za obveščanje uporabnika o svojih storitvah in o storitvah z uporabnikom povezanih podjetij ter uporabniku posreduje promocijska sporočila, povezana z delovanjem nosilca in z njim povezanih podjetij.

Nosilec se zavezuje, da bo vse podatke uporabnika, ki se v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, štejejo za osebne podatke, varoval in z njimi razpolagal na način in po postopkih, določenih v zakonu o varstvu osebnih podatkov. 
Uporabnik lahko od nosilca s pisnim sporočilom kadarkoli zahteva, da uporabnik ne uporablja njegovih podatkov za obveščanje ter da osebne podatke uporabnika izbriše iz svoje zbirke osebnih podatkov.

Družba Moj Podjetnik d.o.o. lahko za sklepanje pogodb o uporabi (najame) tretjo osebo. Naročnik soglaša s prenosom pogodbenih odnosov na tretjo osebo. Naročnik je zaščiten z zakonom o varstvu potrošnikov in lahko v roku 8 delovnih dni od dneva naročila, odstopi od naročila. Zadostuje, da se naročnik v zakonskem roku, pisno odpove naročilu. Ta pogodba je sestavljena in bo izvrševana v skladu z zakoni v Sloveniji. Pogodbeni stranki se strinjata, da so za reševanje kakršnihkoli sporov, ki bi izhajali iz te pogodbe, pristojna sodišča v Ljubljani, Sloveniji.